Let op: Vanaf 1 april zijn de kitesurf lessen weer begonnen! Details

  • Geen producten in je winkelmand.

Algemene Voorwaarden

Lees hier onze voorwaarden

Info over wat wel en wat niet

Voor activiteiten van Antix Sports

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Outdoorsport: alle sportieve of recreatieve outdoorsport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor;
Ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer.
2. Arrangement: Door de ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten)begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onderbegeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer worden begeleid.
3. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van( delen van) buitensport.
4. Activiteit: door de ondernemer bedrijfs of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.
5. Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid:
6. Eendaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen;
7. Meerdaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen;.
8. Eendaags arrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie van dienstenof activiteiten die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
9. Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een ondernemer worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
10. Ondernemer degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt;
11. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer.
12. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
13. Overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;
14. De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de ondernemer zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
15. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;
16. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit
17. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit

Artikel 2: Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
4. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
2. Indien de overeenkomst tot stand komt met meer dan 21 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de € 250,- overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 25% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het totstandkomen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 21 dagen voor aanvang worden voldaan.
3. Indien de boeking tot stand komt binnen 21 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de boeking is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische/internet overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.
4. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nader ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de boeking te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst en reeds gemaakte kosten.
5. De opdrachtgever die niet tijdig betaald is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

Artikel 5: Annulering

1. Wij raden u aan een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekeringen en/of een reisverzekering af te sluiten.
2. De contractant kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief door organisator geldt als annuleringsdatum.
3. Bij annulering door de contractant betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
a. tot 21 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde minimaal 10% van de arrangementsprijs;
b. van 21 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
c. 14 tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
d. 7 tot 1 dag voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs;
e. binnen 1 dag (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.
4. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer

Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
2. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is de ondernemer niet aansprakelijk.
3. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
4. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
2. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de
activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden
indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf
en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
3. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
4. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging
wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
5. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3. Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het activiteit. Restitutie is niet mogelijk, door wijziging in verband met slecht weer,zoals onweer, storm of geen wind.
4. Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de ondernemer- door een ander laten vervangen onder
de volgende voorwaarden:
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
b. het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij de ondernemer te worden ingediend,
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
2. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
3. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
4.Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
5.Bij onvoldoende wind om te kunnen snowkiten wordt er gesnowboard en geskied.

Artikel 11: Klachten

1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit,uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum volgens de dan geldende norm per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
5. De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen. De ondernemer dient tevens voor zijn deelnemers een reis/ongevallen verzekering aan te bieden.
6. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 13: Minimale en maximale deelname

1. Er moeten minimaal 2 deelnemers zijn om een activiteit door te laten gaan.
2. Het maximum aantal deelnemers is 500 personen voor een activiteit.

Artikel 14: Huur, les en nieuwsbrief

1. Kiteschool Antix Sports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of schade welke door de cursist of huurder is opgelopen of veroorzaakt tijdens les, verhuur of testperiode.
2. Met het inschrijven voor een activiteit gaat u akkoord met het ontvangen van de Antix Sports nieuwsbrief.

Artikel 15: Foto’s en film

1. De contractant dan wel deelnemer gaat er mee akkoord dat foto’s en film materiaal wat tijdens een activiteit wordt gemaakt door Antix Sports gebruikt mag worden voor promotionele doeleinden.

Artikel 16: Wet- en regelgeving

1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

check de micro tekst

Basis cursus Kitesurfen

Tijdens de 1 dag cursus kiten doorloop je dezelfde programma's als de 1/2 dag cursus intro en de 1/2 dag cursus vervolg. Dit is prima te doen op 1 dag!

Meer informatie

Prive cursus Kitesurfen

Tijdens de privé cursus krijg je intensieve begeleiding. Dit is zeer effectief met volledige aandacht van onze instructeur!

Meer informatie

Bumperbal

Bumperbal! Een leuke korte activiteit om te combineren met bijvoorbeeld Suppen!

Meer informatie

Boogschieten

Boogschieten is concentratie en ontspanning! Een leuke activiteit voor iedereen!

Meer informatie
Professionele instructeurs erkend en gecertificeerd
7 dagen per week kitesurf lessen
Veiligheid staat voorop: je krijgt altijd een helm en impactvest
Meer dan 13 jaar ervaring in binnen en buitenland
Binnen NO TIME op de beste kitespots!

Vragen over onze activiteiten of andere zaken?

Onze partners